<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Mätbarhet

Posted by Martina Huzell on 2019-06-10 11:46

Det är dags att börja arbeta på ett mer strukturerat sätt med att mäta och utvärdera rätt KPI:er i er försäljning!

Mätbarhet vanligt hinder för framgångsrik försäljning
 

Det är lätt att få känslan att man gör rätt eller fel saker, men utan data är det omöjligt att på ett strukturerat sätt kunna upptäcka förbättringsmöjligheter, flaskhalsar och utmaningar. Strategier och beslut bör bygga på lärdomar ni drar från relevant data, och då krävs det att ni mäter rätt saker.

Lösning mätbarhet handlar om lärande. Om vi inte förstår vad vi gör kommer vi med största sannolikhet göra om gamla misstag och aldrig lyckas uppnå vår potential. Genom att mäta relevanta KPI:er, analysera resultaten och utvärdera våra arbetssätt skapar vi förutsättningar för lärande och kontinuerlig utveckling.

 

Steg 1: Se till att börja mäta relevanta KPI:er!

Fundera på vad som är relevant för er. Det bör vara KPI:er som hjälper er att förstå hur ni ligger till mot era övergripande mål. Det kräver att ni har en tydlig bild av ert önskade läge.

Oavsett ert kontext bör följande fyra KPI:er vara relevant för att förstå er säljprocess:

För att säkerställa att datan faktiskt kan användas se till att ni sätter tydliga ramverk för hur ni samlar in den. Ifall ni inte är konsekventa kommer datan inte alltid vara tillförlitlig.

 

 

Finns datan är det dags att börja med det riktiga arbetet: att faktiskt använda datan!

Några tankeväckande frågeställningar:

  1. Följer ni upp och utvärderar vad ni har gjort?
  2. Mäter ni effekten av ert arbete?

Analysera era KPI:er för att dra lärdomar kring er nuvarande process: vad verkar fungera bra? Vilka tydliga flaskhalsar upptäcker vi? Vart bör vi lägga mer tid? Hur förändras våra KPI:er över tid/mellan perioder? Ser vi några tydliga trender?

Detta gäller självklart era övergripande KPI:er, och är minst lika viktigt i samband med att ni genomför förändringar eller testar ett nytt arbetssätt. Ni bör inför varje förändring ställa er frågan: vilken effekt förväntar jag mig? Och sedan bör ni i efterhand kunna svara på ifall åtgärden lyckades uppnå den önskade effekten. Har den inte det är det inte ett misslyckande, för du har lärt dig något på vägen.

Mätbarhet skapar också förutsättningar för att sätta inspirerande och tydliga mål som är förankrade i en verklighet som vi förstår eftersom vi har mätt den! Det ger oss också möjligheten att prognostisera potentiella framtidslägen utifrån den data som finns tillgänglig.

 

TLDR; Data blir värdefull när den används, inte när den är snyggt uppvisad i en dashboard.

 

Ta chansen att få rådgivning och tips kring: Marketing automation, Inbound Marketing eller mötesbokning idag! (Vi bjuder på kaffe -och mötet, kostnadsfritt! ;)

 

Nästa steg: Börja mät på rätt KPI:er, och arbeta sedan med att utvärdera utfallen för att dra lärdomar och ta action på de lärdomarna!

 

Topics: Målstyrning, Entrepreneurship, Entreprenörskap, försäljning, sales, internal communication, målstyring